Tra cứu thông tin Booking, Container

Copyright © 2019 SITC-DINHVU.
Bộ phận kinh doanh:    -   Điều độ: 0225.3260.012   -   Kế Toán: 0225.3260.005   -   Quản lý vỏ: 0225.3260.025
Bộ phận hàng nhập: 0225.3260.131   - Bộ phận hàng xuất: 0225.3260.107
Bộ phận giao nhận: 0225.3260100 (ext 143)   - Bộ phận báo giá: 0225.3260100 (ext 201)
Hỗ trợ ký thuật: 0225.3260.016