Tra cứu thông tin Booking, Container

Copyright © 2019 SITC-DINHVU.
Trung tâm dịch vụ khách hàng: 0225.3260100 (ext 143/164) -   Bộ phận kinh doanh: 0225.3260101 (ext 168)
Bộ phận giao nhận: 0225.3260100 (ext 143)   - Bộ phận báo giá: 0225.3260100 (ext 201)
Điều độ: 0225.3260.012   -   Kế Toán: 0225.3260.015   -   Quản lý vỏ: 0225.3260.025
Bộ Phận Kho CFS - Ngoại Quan: 0225.3260.131 / 0225.3260.107