Tra cứu hóa đơn

Thao tác Tải PDF Tải XML Ngày hóa đơn Ngày kí số Số hóa đơn Ký hiệu Tên khách hàng Email Mã số thuế Tổng tiền Trạng thái
Copyright © 2019 SITC-DINHVU.
Bộ phận kinh doanh:    -   Điều độ: 0225.3260.012   -   Kế Toán: 0225.3260.005   -   Quản lý vỏ: 0225.3260.025
Bộ phận hàng nhập: 0225.3260.131   - Bộ phận hàng xuất: 0225.3260.107
Bộ phận giao nhận: 0225.3260100 (ext 143)   - Bộ phận báo giá: 0225.3260100 (ext 201)
Hỗ trợ ký thuật: 0225.3260.016