Tra cứu hóa đơn

Thao tác Tải PDF Tải XML Ngày hóa đơn Ngày kí số Số hóa đơn Ký hiệu Tên khách hàng Email Mã số thuế Tổng tiền Trạng thái
Copyright © 2019 SITC-DINHVU.
Trung tâm dịch vụ khách hàng: 0225.3260100 (ext 143/164) -   Bộ phận kinh doanh: 0225.3260101 (ext 168)
Bộ phận giao nhận: 0225.3260100 (ext 143)   - Bộ phận báo giá: 0225.3260100 (ext 201)
Điều độ: 0225.3260.012   -   Kế Toán: 0225.3260.015   -   Quản lý vỏ: 0225.3260.025
Bộ Phận Kho CFS - Ngoại Quan: 0225.3260.131 / 0225.3260.107